Regulamin

REGULAMIN PORTALU KalejdoskopFirm.EU

§1 Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:
1. Firma – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będący stroną Umowy o zamieszczenie Wizytówki;
2. Wizytówka – zamieszczane przez Firmę, przeznaczone do publicznej prezentacji na portalu za pomocą Wizytówki: dane teleadresowe, informacje dotyczące oferowanych produktów lub usług oraz ogłoszenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
3. Publikacja – udostępnienie treści Wizytówki w Portalu. Publikacji dokonuje pracownik lub współpracownik portalu na warunkach wskazanych w Regulaminie, po spełnieniu określonych w nim wymogów;
4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Portalu oraz prawa i obowiązki stron Umowy, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem URL www.kalejdoskopfirm.eu, na którego stronach Usługodawca umożliwia zamieszczanie Wizytówek na warunkach określonych w Regulaminie;
6. Fraza – Krótki tekst opisujący na portalu każdy prezentowany produkt lub usługę Firmy , ułatwiający wyszukiwanie produktu lub usługi w Portalu;
7. Pracownik – osoba zatrudniona u Usługodawcy lub z nim współpracująca, do której obowiązków należy przygotowywanie Wizytówki danej Firmy oraz obsługa Wizytówki danej Firmy;
8. Umowa – umowa o zamieszczenie Wizytówki, zawierana jest w formie dokumentu w rozumieniu art. 77(2) oraz 77(3) Kodeksu Cywilnego pomiędzy Usługodawcą a Firmą. Integralną część Umowy stanowi niniejszy Regulamin;
9. Usługodawca – firma AP Consulting, świadcząca usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na zamieszczeniu Wizytówki Firmy na Portalu;
10. Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu, bez względu na to, czy posiada Wizytówkę na Portalu, czy też nie;
11. Usługa – usługa polegająca na zamieszczeniu na Portalu Wizytówki zgodnie z zawartą Umową;
12. Zryczałtowane odszkodowanie pieniężne – odszkodowanie za nie dokonanie przez Firmę płatności za usługę lub nie dokonanie tej płatności w terminie podanym na zamówieniu, naliczana zgodnie z treścią przedmiotowego regulaminu;
13. Okres rozliczeniowy – okres, w którym Firma zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy za umówioną część usługi. Ilość okresów rozliczeniowych, długość każdego okresu rozliczeniowego oraz wysokość płatności w danym okresie rozliczeniowym zawarte są dla każdej Firmy indywidualnie w zamówieniu. 14. Zamówienie – formularz zawierający wszystkie dane usługi indywidualnie dostosowane do każdej Firmy.
15. Potwierdzenie zamówienia – oznacza wejście na stronę internetową z wypełnionym formularzem zamówienia, za pośrednictwem linka przesłanego w wiadomości e-mail na wskazany przez Firmę adres mailowy, zapoznanie się z treścią formularza zamówienia i niniejszego regulaminu oraz kliknięcie znajdującego się na dole tej strony przycisku: "Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz zamawiającego zgodnie z KRS, EDG lub udzielonym pełnomocnictwem. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go. Potwierdzam poprawność danych i akceptuję zamówienie." Potwierdzenie zamówienia stanowi zawarcie Umowy.

§2 Postanowienia ogólne

1. Portal umożliwia przedsiębiorcom nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorcami, uzyskanie dostępu do usług oraz prezentowanie przez przedsiębiorców usług oraz towarów znajdujących się w ich ofercie.
2. Firma przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca nie świadczy żadnych usług pośrednictwa przy działalności prowadzonej przez Firmy, nie jest również stroną żadnych umów zawieranych przez Firmy z innymi podmiotami korzystającymi z usług portalu.
3. Osoba uzyskująca dostęp do Portalu czyni to na własną odpowiedzialność i jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
4. Wszelkie sprawy związane z uzyskiwaniem dostępu do Portalu oraz korzystaniem z niego, podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniom Regulaminu. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje zawarte w Portalu są dozwolone bądź dostępne we wszystkich krajach.
5. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki "cookies", wykorzystywane przez Usługodawcę dla celów statystycznych.

§3 Warunki techniczne świadczenia usług

Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych: posiadania połączenia z siecią Internet i używania nowoczesnej przeglądarki internetowej (takiej jak Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 45 lub nowszej, Safari w wersji 9 lub nowszej, bądź Chrome w wersji 50 lub nowszej), włączonego wyświetlania obrazków i obsługi JavaScript. Usługodawca nie gwarantuje działania Portalu na urządzeniach nie spełniających tych wymagań.

§4 Wizytówki

1. Zamieszczenie Wizytówki na Portalu jest możliwe wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawy obowiązujące w Polskim porządku prawnym przyznają zdolność prawną, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Umowa zawierana jest w formie dokumentu w rozumieniu art. 77(2) oraz 77(3) Kodeksu Cywilnego poprzez akceptację formularza zamówienia, dostępnego po kliknięciu linku aktywacyjnego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Firmę adres e-mail. Osoba akceptująca formularz zamówienia w imieniu reprezentowanego przez siebie przedsiębiorstwa oświadcza, iż: akceptacje zamówienie zgodnie z formularzem, zapoznała się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz zamawiającego zgodnie z KRS, EDG lub udzielonym pełnomocnictwem oraz zawarcie Umowy.
2. Wizytówki składają się ze strony głównej oraz ewentualnie podstron dotyczących poszczególnych promowanych produktów i usług. Wszystkie te podstrony zawierają nazwę Firmy, dane kontaktowe, zdjęcie oraz krótki opis
3. W przypadku, gdy dana fraza jest już zajęta lub według Pracownika nie spełnia wymagań Usługodawcy (w szczególności nie posiada lokalizacji, posiada sprzeczną lokalizację lub nie zawiera logicznych sformułowań), ma on prawo do modyfikacji frazy bez uzgodnienia w taki sposób, by te wymagania zostały spełnione.

§5 Przygotowanie i treść wizytówki

1. Pracownik uzupełni Wizytówkę na podstawie informacji i materiałów przekazanych przez Firmę, a także materiałów dostępnych w sieci Internet. Nieprzesłanie materiałów nie zrywa zawartej Umowy.
2. Firma przekazując materiały i informacje do publikacji Wizytówki oświadcza, że ma prawa do wszystkich przesyłanych materiałów, w tym będących przedmiotem prawa autorskiego lub praw pokrewnych, przedmiotem prawa własności przemysłowej lub stanowiących oznaczenie odróżniające. Firma oświadcza, że w przypadku braku wymaganych praw do przesłanych materiałów, ponosi pewną odpowiedzialność prawną i materialną za ich publikację.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do redakcji, formatowania, skracania, a także częściowej lub całkowitej modyfikacji przesłanych tekstów, w szczególności jeżeli są one niezgodne z prawem, naruszają dobre obyczaje, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej przysługujące podmiotom trzecim, naruszają cudze dobra osobiste, są niezgodne z zasadami SEO lub w sposób oczywisty nie dają się pogodzić z charakterem portalu. Zamieszczane mogą być jedynie dane i materiały, które wiążą się z prowadzoną przez Firmę działalnością gospodarczą.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rozdzielczości i wykadrowania przesłanych przez Firmę plików graficznych w przypadku gdy jest to podyktowane technicznymi warunkami świadczenia usług przez Usługodawcę, lub umieszczenia plików graficznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z prezentowanym produktem lub usługą, gdy Firma nie prześle plików graficznych lub przesłane pliki graficzne nie będą nadawały się do umieszczenia z powodów technicznych.
5. W ciągu 14 dni od Opublikowania wizytówki Firma ma możliwość nieodpłatnej zmiany treści Wizytówki. Po tym terminie proces uważa się za zamknięty, a każda zmiana jest możliwa za odpłatnością w wysokości uzgodnionej przed realizacją.
6. Usługodawca ma prawo odstąpić od odpłatności o której mowa w §5 pkt. 4 w szczególności, gdy Firma reguluje terminowo należności za zamieszczenie Wizytówki.
7. Firma jest zobowiązana do zweryfikowania danych umieszczonych na Wizytówce oraz przesłania listy ewentualnych nieprawidłowości na adres bok@kalejdoskopfirm.eu w terminie 14 dni od daty opublikowania wizytówki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, które były widoczne dla Firmy w momencie akceptacji zamówienia.
8. Wprowadzenie zmiany w treści Wizytówki jest możliwe tylko na podstawie pisemnej prośby Firmy skierowanej na adres bok@kalejdoskopfirm.eu. Treść może być zmieniona tylko i wyłącznie po akceptacji przez Pracownika.
9. Na wskazany przez Firmę adres poczty elektronicznej może być przesyłany e-mail informujący o braku akceptacji lub poprawie proponowanej przez Firmę zmiany treści Wizytówki.
10. Dane teleadresowe umieszczone w Wizytówce nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. W przypadku zmiany danych teleadresowych Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, iż zamieszczone dane teleadresowe są niezgodne z prawdą lub nieaktualne, Usługodawca wzywa drogą e-mailową Firmę do potwierdzenia danych teleadresowych w terminie 5 dni roboczych. W przypadku niepotwierdzenia danych Wizytówka Firmy zostaje zawieszona do momentu ustalenia prawidłowych danych i wprowadzenia ich przez Usługodawcę.

§6 Płatność i opłaty

1. Dostęp do ogólnie dostępnych elementów Portalu jest nieodpłatny dla użytkowników końcowych sieci Internet. Zamieszczenie Wizytówki jest świadczone odpłatnie według ustaleń w trakcie Zamówienia.
2. W związku z zawartą Umową Firma zapłaci Usługodawcy z góry ustaloną i podaną na formularzu zamówienia opłatę abonamentową za każdy okres rozliczeniowy. Wysokość opłaty abonamentowej i długość okresu rozliczeniowego jest ustalona indywidualnie w Zamówieniu.
3. Ceny netto podane przez Usługodawcę podlegają powiększeniu o podatek VAT.
4. Płatność opłaty abonamentowej następuje od momentu zawarcia Umowy i rozpoczęciu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego w czasie trwania umowy.
5. Na początku każdego okresu rozliczeniowego Firma otrzymuje na wskazany w zamówieniu adres e-mail fakturę VAT w postaci elektronicznej.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Usługodawcy wskazany w treści faktury VAT.
7. W razie nie otrzymania wskazanych wyżej środków tytułem zapłaty za usługę Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesłania Firmie upomnienia w formie e- maila na wskazany w zamówieniu adres e- mail oraz w formie SMS na wskazany w zamówieniu numer telefonu;
8. Firma upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT za świadczone na jej rzecz usługi bez podpisu, uznając w całości wskazane w tych dokumentach należności.
9. W razie braku dokonania terminowej zapłaty całości kwoty za okres rozliczeniowy całość wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy staje się natychmiast wymagalna.

§7 Treści reklamowe

Firma przyjmuje do wiadomości, iż w Portalu zamieszczane wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy oraz informacje dotyczące produktów lub usług innych Firm, jak i podmiotów zlecających Usługodawcy usługi reklamowe. Takie ogłoszenia, reklamy oraz informacje nie będą utrudniały korzystania z Portalu, nie będą również w żaden sposób zmniejszały możliwości zapoznania się przez Użytkowników z zamieszczoną dla Firmy Wizytówką. Usługodawca oświadcza, iż w Portalu nie będą zamieszczane reklamy typu pop-up. Treści reklamowe nie będą umieszczane w Wizytówkach Firm.

§8 Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi

Firma przyjmuje do wiadomości, iż użytkowanie Portalu może łączyć się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sieci Internet.

§9 Zawieszenie Wizytówek

1. W przypadku gdy Firma naruszy postanowienia Regulaminu, a w szczególności postanowienia §5, Usługodawca, niezależnie od przysługujących mu innych uprawnień wskazanych w Regulaminie, ma prawo zawiesić Wizytówkę Firmy bez uprzedniego powiadomienia. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie informuje Firmę o zawieszeniu Wizytówki oraz przyczynach zawieszenia.
2. W okresie trwania zawieszenia Wizytówka Firmy nie będzie wyświetlana na stronach Portalu.
3. Zawieszenie Wizytówki zostanie uchylone po zleceniu przez Firmę zmiany treści lub danych na poprawne i wprowadzeniu ich przez Usługodawcę.

§10 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z działaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail: reklamacje@kalejdoskopfirm.eu lub adres Usługodawcy
2. Na reklamacje oraz uwagi Usługodawca odpowiada w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

§11 Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia potwierdzenia zamówienia (lub dnia następującego po dniu zakończenia dotychczasowej umowy w przypadku jej przedłużenia) do dnia wskazanego na zamówieniu. Po upływie tego okresu Umowa wygasa, zaś dane firmy z Wizytówki podlegają usunięciu z Portalu, o ile wcześniej nie zostanie zawarta przez Firmę umowa na kolejny okres czasu. W przypadku braku przedłużenia umowy Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia na tej Wizytówce danych innej firmy.
2. W przypadku zawarcia umowy rozszerzającej lub przedłużającej obecną Wizytówkę ważność istniejącej części wizytówki jest przedłużana do terminu wskazanego w zamówieniu, a dane zawarte w zamówieniu aktualizują treść także istniejącej części Wizytówki, zaś warunki finansowe podlegają aktualizacji z początkiem najbliższego okresu rozliczeniowego.
3. W przypadku gdy Firma pomimo upomnienia nie uiści płatności za jeden lub więcej okresów rozliczeniowych, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Usługodawca zastrzega sobie wówczas prawo do naliczenia zryczałtowanego odszkodowania pieniężnego, którego wysokość stanowić będzie należność netto Firmy wobec Usługodawcy za wszystkie nieopłacone okresy rozliczeniowe liczone aż do końca trwania umowy, powiększoną o wartość 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw podanego dla roku poprzedzającego zawarcie umowy przez Główny Urząd Statystyczny.

§12 Usunięcie Wizytówki

W przypadku gdy Firma wniesie o usunięcie Wizytówki przez Usługodawcę, nie ma to wpływu na okres obowiązywania Umowy i nie uprawnia Firmy do dochodzenia zwrotu części lub całości opłaty.

§13 Odstąpienie od umowy

1. Usługodawca informuje, że w związku z faktem, że Umowa zawierana jest pomiędzy stronami niebędącymi konsumentami, a świadczenie usługi rozpoczyna się niezwłocznie, Zamawiającemu nie przysługują prawa opisane w art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z dalszymi zmianami).
2. Strony nie przewidują możliwości odstąpienia od Umowy.

§14 Zasady odpowiedzialności

1. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści przekazane przez Firmę, jest ona zobowiązana pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.
2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonych usług, nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za ich dostępność.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Portalu, w szczególności spowodowane korzystaniem z Portalu niezgodnie z Regulaminem.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń zależnych wyłącznie od osób i firm trzecich oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

§15 Ochrona danych kontaktowych

Usługodawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał bazy danych kontaktowych klientów do jej odsprzedaży firmom trzecim. Ze względu na fakt, że dane te będą powszechnie i publicznie dostępne w sieci Internet, Usługodawca nie może zapobiec umieszczaniu ich w bazach marketingowych przez firmy trzecie bez zgody i wiedzy Usługodawcy.

§16 Wygląd Portalu i Wizytówek

1. Wygląd Portalu i Wizytówek może różnić się w zależności od urządzenia, przeglądarki, wielkości jej okna oraz innych czynników.
2. Usługodawca dołoży starań, by dane kontaktowe na Wizytówkach były prezentowane w sposób wyraźny i czytelny na różnych urządzeniach.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu Portalu i Wizytówek, w szczególności jeśli jest to podyktowane dostosowaniem portalu do powszechnie stosowanych w danym momencie rozwiązań technicznych i estetycznych, nowych wersji przeglądarek i urządzeń.

§17 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny. O zmianie Regulaminu Usługodawca nie musi zawiadamiać Firmy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich publikacji i nie dotyczą umów już zawartych.
2. Usługodawca oświadcza, a Firma przyjmuje do wiadomości, że umowa wykonana zostanie w Bydgoszczy.
3. Po nieskutecznych próbach konsyliacyjnego rozstrzygania sporów wynikłych z Umowy do ich rozstrzygnięcia właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Historia zmian:

  1. Regulamin obowiązujący umowy zawarte do 2016-02-29: zobacz
  2. Regulamin obowiązujący umowy zawarte od 2016-03-01 do 2016-06-10: zobacz
  3. Regulamin obowiązujący umowy zawarte od 2016-06-11 do 2017-01-31: zobacz
  4. Regulamin obowiązujący umowy zawarte od 2017-02-05 (aktualny): widoczny

kalejdoskopfirm skuteczna reklama w internecie